“Klub za osnaživanje mladih 018” (KOM18) osnovan je 2007. i registrovan 2008. kao nestranačko, nevladino i neprofitno udruženje građana čiji je osnovni cilj osnaživanje kapaciteta mladih i promocija interkulturalnosti, demokratičnosti, ljudskih prava (pre svega prava mladih i dece i ženska prava), neformalnog obrazovanja, mobilnosti, EU integracija, kulture, sa posebnim fokusom na uličnu kulturu, inkluzije mladih iz manjinskih i marginalizovanih grupa, zdravih stilova života ekonomskog osnaživanja mladih i zaštita životne sredine, kao i volonterizma i aktivne participacije mladih u svim sferama društva.

Misija Kluba je da kroz razvoj i realizaciju razvnovrsnih programa osnaži mlade ljude da aktivno učestvuju u životu zajednice i da rešava njihove probleme i potrebe, i da taj način doprinese izgradnji kvalitetnijeg života mladih i lokalne zajednice.

Vizija Kluba – organizacija snažnih resursa kao stabilan član društva i društvo u kom svi mladi ljudi razvijaju vlastite potencijale i aktivno učestvuju u životu lokalne zajednice i duštva u celini.